Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata: 

 • koordiniranje i učestvovanje u usaglašavanju kriterijuma i primjeni mjera, propisa i smjernica koje obezbjeđuju opstanak Kotora na Listi svjetske, prirodne i kulturne baštine UNESCO;
 • obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Savjeta za upravljanje zaštićenim područjem Kotora, a shodno odredbama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora; pripremanje nacrta i predloga programa i planova zaštite životne sredine za područje Opštine na osnovu programa Države Crne Gore;
 • učestvovanje u izradi ekoloških studija projekata i programa u saradnji sa nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama i staranje o njihovoj realizaciji; pripremanje predloga odluka iz nadležnosti lokalne samouprave u oblasti zaštite prirode i životne sredine; učestvovanje u ekološkom programu Države Crne Gore i organizovanje ekoloških programa na području Opštine; organizovanje i podsticanje edukaciju stanovništva u ovoj oblasti;
 • dostavljanje podataka i informacija resornom ministarstvu radi uspostavljanja informacionih sistema životne sredine Države Crne Gore;
 • pripremanje projekata, vršenje monitoringa, vođenje evidencije i pripremanje izvještaja o stanju u oblasti zaštite prirode i životne sredine;
 • odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na elaborate i dozvole za rad postrojenja u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode i životne sredine i upravljanja otpadom;
 • obezbjeđivanje uslova i mjera za uključivanje u proces Lokalne agende 21 kroz izradu, implementaciju i promociju koncepta održivog razvoja, u skladu sa Alborg poveljom;
 • staranje u okviru nadležnosti lokalne samouprave o zaštiti kulturnih dobara i sarađivanje u toj oblasti sa nadležnim institucijama u Opštini; učestvovanje u izradi programa zaštite kulturnih dobara sa resornim ministarstvom i međunarodnim organizacijama iz ove oblasti;
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor;
 • vrši monitoring nad gradskim zidinama;
 • vršenje nadzora nad radom upravljača zaštićenim prirodnim dobrom;
 • vršenje nadzora nad primjenom propisa iz oblasti zaštite dobrobiti životinja i nad radom Skloništa za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa;
 • ostvarivanje saradnje sa preduzećima za vodosnabdijevanje, odvođenje i preradu otpadnih voda i komunalnim preduzećem u domenu unaprjeđenja stanja i zaštite životne sredine;
 • koordiniranje izrade i učestvovanje u izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom;
 • učestvovanje u obezbjeđivanju vršenja poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije i vršenje nadzora nad obavljanjem ovih poslova;
 • u slučaju nastanka elementarnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti i opasnosti, prikupljanje podataka iz oblasti zaštite prirode i životne sredine i dostavlja ih nadležnom ministarstvu;
 • priprema izvještaj o radu Sekretarijata za potrebe predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • priprema nacrte i predloge odluka iz svog resora kao i informativne i druge stručne materijale za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine i resornih ministarstava;
 • pripremanje propisa kojima se utvđuju poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i analiza efekata primjene tih propisa (RIA);
 • rješava po inicijativi građana iz djelokruga organa;
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga organa;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 • vrši izradu procedura za poslovne procese unutar organa;
 • utvrđuje rizike iz djelokruga organa;
 • vrši i druge poslove iz djelokruga organa, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.