header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata: 

 • Koordinira i učestvuje u usaglašavanju kriterijuma i primjeni mjera, propisa i smjernica koje obezbjeđuju opstanak Kotora na Listi svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO;
 • Učestvuje u izradi Menadžment plana upravljanja zaštićenim područjem Kotora; 
 • Obavlja administrativno–tehničke posloveza potrebe Savjeta za upravljanje zaštićenim područjem Kotora, a shodno odredbama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno istorijskog područja Kotora;
 • Usvaja Program zaštite i očuvanja područja Kotora;
 • Izdaje upravne akte u postupku procjene uticaja na životnu sredinu (saglasnosti na elaborate o procjeni uticaja projekata na životnu sredinu); 
 • Izrađuje i sprovodi Lokalni plan zaštite životne sredine (LPZŽS);
 • Priprema program zaštite životne sredine za područje opštine na osnovu programa Republike;
 • Učestvuje u izradi ekoloških studija, projekata i programa u saradnji sa nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama i stara se o njihovoj realizaciji;
 • Priprema predloge odluka iz nadležnosti lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine;
 • Koordinira aktivnosti u cilju uspostavljanja sistema upravljanja energijom shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti;
 • Organizuje aktivnosti za edukaciju stanovništva u ovoj oblasti;
 • U okviru nadležnosti lokalne samouprave učestvuje u zaštiti spomenika kulture i sarađuje u toj oblasti sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara, resornim ministarstvom i međunarodnim organizacijama iz ove oblasti;
 • Priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika/cu Opštine iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine opštine Kotor;
 • Učestvuje u izradi katastra zagađivača;
 • Ostvaruje saradnju sa DOO „Komunalno” Kotor i Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora;
 • Učestvuje u obezbjeđivanju vršenja poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije;
 • Priprema izvještaje o radu Sekretarijata za potrebe predsjednika/ce Opštine i Glavnog administratora;
 • Priprema nacrte i predloge odluka iz svog resora kao i informativne i druge stručne materijale za potrebe Skupštine, predsjednika/ce Opštine i resornih ministarstava;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima.