header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA NA URBANISTIČKOJ PARCELI UP 1, SEKTOR 10 - SPILA – RISAN - RT BANJA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 09.05.2022.

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I PROIZVODNJE - W CAMPUS

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 08.04.2022.

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU DALEKOVODA 110 KV LASTVA - KOTOR (DIONICA LASTVA - TROJICA), OPŠTINA KOTOR

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d....

Saznajte više 04.04.2022.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE OBJEKTA HOTELA ’’SPLENDIDO’’, PRČANJ

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu...

Saznajte više 17.03.2022.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE OBALNOG ZIDA RIJEKE ŠKURDE NA DJELOVIMA KAT. PARC. 2440 - 3 I 2440 - 2 KO DOBROTA U ZAHVATU DSL ’’SEKTOR 15’’

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 24.02.2022.

JAVNI KONKURS - “ON - GRID I OFF - GRID FOTONAPONSKI SISTEMI“

Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) produžio je rok za prijavu na javni konkurs “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi” za dodjelu subvencija, koji je namijenjen mikro,...

Saznajte više 24.02.2022.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2022.GODINU

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo kapitalnih investicija u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (¨Službeni list Crne Gore¨ br. 08/09 od 04.02.2009.,...

Saznajte više 17.01.2022.

JAVNI UVID I TRIBINA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE TEHNIČKO - GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LEŽIŠTU “STUPNE“, NA DIJELOVIMA PARCELA BROJ 760, 761, 762 - 4 I 763 KO STUPNE, OPŠTINA KOTOR

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Sampetrol“ d.o.o. iz Tivta, Kukuljina...

Saznajte više 13.01.2022.