header image

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKATA NA UP1

25.02.2020.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je preduzeće ''Drvomont''d.o.o. iz Kotora, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekata na UP1, koja se sastoji od katastarske parcele br. 286, 285/2 i 288 KO Sutvara, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, je 28.02.2020. godine.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

 

Bojana Petković, dipl.ing.arh