Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

INFORMACIJA O JAVNOM UVIDU

24.06.2024.

PREDMET: Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta centralnih djelatnosti KO Sutvara, Kotor

 

Poštovani,

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Agenciji za zaštitu životne sredine, Nosilac projekta „KAVARIĆ GROUP” d.o.o. iz Podgorice podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta centralnih djelatnosti na katastarskim parcelama broj 998/1, 998/2, 998/3, 999/1, 999/2, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4 i 1000/5 KO Sutvara u zahvatu PUP-a „Opštine Kotor”, u Kotoru.

 U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

 Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 29.07.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u multimedijalnoj sali JU Kulturnog centra ,,Nikola Đurković“ Kotor, dana 26.07.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

 

S poštovanjem,

Bojana Petković

PRILOG: