header image

JAVNA RASPRAVA - IZGRADNJA BENZINSKE STANICE ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I TNG - OM

18.02.2021.

Poštovani,

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Orhan Arslan, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 25, Glavni grad Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila i TNG-om sa prodajnim kompleksom, na UP 26, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 298/1, 299/1 i 299/2 KO Gorovići, u zahvatu Lokalne studije lokacije "Grbalj 1“ Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me .

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 16.03.2021.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „All ing” d.o.o, Daošine bb, Opština Kotor, dana 12.03.2021.godine, sa početkom u 10 časova. 

S poštovanjem,

                                                                                          

                                                                                                             D I R E K T O R      

                                                                                                         Nikola Medenica

Povezane vijesti