header image

JAVNA TRIBINA I UVID ZA REKONSTRUKCIJU KOMPLEKSA TVRĐAVE SVETOG KRSTA U PERASTU

28.11.2019.

Javna tribina i Javni uvid u  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju kompleksa tvrđave Svetog Krsta u Perastu, Opština Kotor.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Opština Kotor, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju kompleksa tvrđave Svetog Krsta u Perastu, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, na sajtu Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor.

https://www.dropbox.com/s/c81uq5a75cwpauk/Elaborat%20Rekonstrukcija%20tvr%C4%91ave%20Perast.pdf?dl=0

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, do 03.01.2020.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali kulturnog centra ''Nikola Đurković'', Opština Kotor, dana‚ 18.12.2019. godine, sa početkom u 10h časova.