header image

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT `VODOSNADBIJEVNJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI - BOKOKOTORSKI ZALIV` ZA NASELJA RISAN, PERAST, MUO, PRČANJ I STOLIV

19.11.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevnje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali-Bokokotorski zaliv'' za naselja Risan, Perast, Muo, Prčanj i Stoliv.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u ranije odloženoj javnoj tribini o predmetnom elaboratu u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković'' Stari grad, Opština Kotor, dana 26.11.2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine