header image

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA (T2) RISAN BAY

15.03.2021.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:


OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

Odložena javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ''Risan'' Opština Kotor održaće se dana 19.03.2021. godine, sa početkom u 13 časova, u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković''Stari grad, Opština Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj tribini.

 


Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Povezane vijesti