Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA OBILAZNICE OKO BUDVE, PODDIONICA 1.1, NA LOKACIJAMA KO GORIVIĆI, KO POBORI, KO LASTVA, KO MAINE, KO BRAJIĆI I KO KULJAČE

15.06.2022.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Ministarstvo kapitalnih investicija, Rimski trg 46, Podgorica, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, radnim danima od 9 do 12 časova, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 12.07.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali zgrade Opštine Budva dana 08.07.2022.godine u 10 časova i u palati „Bizanti“, Stari grad, Opština Kotor, dana 08.07.2022.godine, sa početkom u 13 časova.

S poštovanjem,

vd Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

 

U prilogu je elaborat: