Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA - DRAŽIN VRT

12.10.2023.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG” 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama-Bar, podnijela Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja nepokretnog privremenog objekta - fiksne radiokomunikacione stanice - lokacija označena br. 6.11 (Dražin Vrt) u Opštini Kotor, predviđena Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 - 2023.godinu.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 10.11.2023. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj Sali Centra za kulturu ‘’Nikola Đurković’’, dana 03.11.2023. godine, sa početkom u 11 časova.''

   

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Bojana Petković,dipl.inž.arh.