header image

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU DALEKOVODA 110 KV LASTVA - KOTOR (DIONICA LASTVA - TROJICA), OPŠTINA KOTOR

04.04.2022.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110 kV Lastva-Kotor (dionica Lastva-Trojica), Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 18.04.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u palati „Bizanti“, Stari grad, Opština Kotor, dana 08.04.2022.godine, sa početkom u 10 časova.

 

v.d.Sekretarka

Bojana Petković, dipl. inž.arh. 

Prilog:Elaborat