header image

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I PROIZVODNJE - W CAMPUS

08.04.2022.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''New Village'' d.o.o. Budva, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Smještajnih objekata i proizvodnje - W CAMPUS, čija se realizacija predviđa na katastarskim parcelama br. 869, 870, 858 (veći dio), 872/1, 873/1, 874/2, 889/1, 890 KO Glavati, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor (‘’Sl. List CG’’ br. 95/20), u Kotoru.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 09.05.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se Palati Bizanti, Stari grad, dana 14.04.2022. godine, sa početkom u 13 časova.''

                                                                                                                                  

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Bojana Petković,dipl.inž.arh.

Prilog: