header image

JAVNI UVID I TRIBINA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE TEHNIČKO - GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LEŽIŠTU “STUPNE“, NA DIJELOVIMA PARCELA BROJ 760, 761, 762 - 4 I 763 KO STUPNE, OPŠTINA KOTOR

13.01.2022.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Sampetrol“ d.o.o. iz Tivta, Kukuljina bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Stupne“, na dijelovima parcela broj 760, 761, 762/4 i 763 KO Stupne, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 02.02.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u sali za sastanke Preduzeća „Braća Magud Grbalj“ doo, Radanovići bb, Grbalj, Kotor, dana 28.01.2022.godine, sa početkom u 10 časova.

PRILOG: