header image

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE HOTELSKOG KOMPLEKSA VISOKE KATEGORIJE

06.10.2021.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''CG HOTEL'' d.o.o.Tivat, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotelskog kompleksa visoke kategorije na urbanističkoj parceli UP 21 koju čine katastraske parcele br. 2440/1 i 2440/2 KO Dobrota I, u zahvatu DSL ''Sektor 15'' Sveti Matija ušće Škurde u Kotoru, PUP-a Kotor (''Sl. List CG'', br. 95/20) i PPN-a za obalno područje Crne Gore (''Sl. List CG'' br. 56/18).
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu opštine Kotor, www.kotor.me.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 05.11.2021. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Palati Bizanti, Stari grad, Opština Kotor, dana 21.10.2021. godine, sa početkom u 13 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dipl.inž.arh.