header image

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA ( T2 ) RISAN BAY , NA KAT. PARC. 895 - 1 I 900 KO RISAN I, U ZAHVATU DUP - A RISAN OPŠTINA KOTOR

20.01.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijatza zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Risan bay'' d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ''Risan'' Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 26.02.2021. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković''Stari grad, Opština Kotor, dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 12 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Bojana Petković,dipl.inž.arh.

Prilog : Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu - Turisticko naselje Risan Bay - Risan Kotor

Povezane vijesti