header image

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE BENZINSKE PUMPE NA KAT. PARC. 374 I DIJELU KAT. PARC. 370 KO ŠKALJARI U OBUHVATU GUR I PUP KOTOR

17.06.2021.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Јugopetrol'' d.o.o.Podgorica, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije postojeće benzinske pumpe na kat. parc. 374 i dijelu kat. parc. 370 KO Škaljari u obuhvatu GUR-a i PUP-a Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 15.07.2021. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković'' Stari grad, Opština Kotor, dana 08.07.2021. godine, sa početkom u 12 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dipl.inž.arh.