header image

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA CENTRALNIH DJELATNOSTI - HIPERMARKET VOLI

01.07.2021.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Voli trade'' d.o.o. Podgorica, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju objekta centralnih djelatnosti - Hipermarket Voli, na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 8/1 (veći dio), 9/2 (veći dio), 9/3 (veći dio), 10/1, 10/4, 10/5 KO Lješevići, u zahvatu PUP-a Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 30.07.2021. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se Palati Bizanti, Stari grad, dana 09.07.2021. godine, sa početkom u 13 časova.''

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Prilog: