header image

JAVNI UVID U ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA UZGAJALIŠTE RIBA (ORADA I BRANCIN) I ŠKOLJKI (MUŠLJA I KAMENICA), DRAŽIN VRT LOKACIJA 6.2, KATASTARSKA PARCELA 1243 - 1 KO ORAHOVAC II, OPŠTINA KOTOR

04.08.2020.

Poštovani,

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Preduzeće, „COGIMAR“ d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište riba (orada i brancin) i školjki (mušlja i kamenica), Dražin vrt lokacija 6.2, katastarska parcela 1243/1 KO Orahovac II, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 30.08.2020.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u poslovnim prostorijama Preduzeća „COGIMAR“ d.o.o. u Kotoru, dana 21.08.2020.godine, sa početkom u 10 časova.

                                                                                                                                                                                                         S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                             Nikola Medenica

                                                                                                                                                                                                                D I R E K T O R  

Kontakt osoba.

Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382

mail: jasmina.jankovic@epa.org.me