Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID U ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU OBJEKTA MJEŠOVITE NAMJENE – CENTRALNE DJELATNOSTI (HLADNJAČA) NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 257/2 I 249/2 KO SUTVARA, U ZAHVATU PUP-A OPŠTINE KOTOR

28.03.2024.

Poštovani,

 

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je preduzeće „EXPO COMMERCE” d.o.o. Kotor podnijelo Agenciji za zaštitu životne sredine, zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta mješovite namjene – centralne djelatnosti (hladnjača) na katastarskim parcelama br. 257/2 i 249/2 KO Sutvara, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor.

 U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 25.04.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali JU Kulturnog centra ,,Nikola Đurković“ Kotor, dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

SEKRETARKA

Bojana Petković, dipl. inž.arh