header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA - PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA “TEUTA“

18.11.2021.

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

            da je ’’Briv construction'' d.o.o. iz Kotora, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije hotela ’’Teuta’’, planiran na urbanističkoj parceli UP 19 u okviru DSL’’Sektor 10’’spila-Risan-Rt Banja, koju čine kat. parc. 515/3 i 515/4 KO Risan I, Opština Kotor.

            U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

            Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me  je 29.11.2021. godine.                                                           

                                                                               

v.d.sekretarka

                                                                                     Bojana Petković, dipl. ing.arh

PRILOG: