header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE OBALNOG ZIDA RIJEKE ŠKURDE NA DJELOVIMA KAT. PARC. 2440 - 3 I 2440 - 2 KO DOBROTA U ZAHVATU DSL ’’SEKTOR 15’’

24.02.2022.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat  rekonstrukcije obalnog zida rijeke Škurde na djelovima kat. parc. 2440/3 i 2440/2 KO Dobrota u zahvatu DSL ’’Sektor 15’’.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 03.03.2022. godine.

                                                                                                                                 

v.d.sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Bojana Petković,dipl.inž.arh.

PRILOG:

Povezane vijesti