header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE ’’SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I PROIZVODNJE - W CAMPUS’’, PLANIRAN NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 869, 870, 858 (VEĆI DIO), 872 - 1, 873 - 1, 874 - 2, 889 - 1, 890 KO GLAVATI, U ZAHVATU

25.02.2022.

  "Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

             da je ’’New village'' d.o.o. iz Budve, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ’’Smještajnih objekata i proizvodnje - W CAMPUS’’, planiran na katastarskim parcelama br. 869, 870, 858 (veći dio), 872/1, 873/1, 874/2, 889/1, 890 KO Glavati, u zahvatu Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kotor (’’Sl. List CG’’br. 98/20) u Kotoru.

            U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

            Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me  je 04.03.2022. godine.                                                           

   v.d.sekretarka

Bojana Petković, dipl. ing.arh

PRILOG: 

Povezane vijesti