Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT POSTAVLJANJA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BETONA

11.04.2023.

Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja Postrojenja za proizvodnju betona, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 954/3, 946 i 945 KO Lastva, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor (’’Sl. list CG’’, br. 95/20) u Kotoru

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Gugi commerce’’d.o.o. Budva, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja Postrojenja za proizvodnju betona, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 954/3, 946 i 945 KO Lastva, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor (’’Sl. list CG’’, br. 95/20) u Kotoru.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i e-mail adresu: bastina@kotor.me je 24.04.2023. godine.

v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dip.inž.arh.