header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA NA URBANISTIČKOJ PARCELI UP 1, SEKTOR 10 - SPILA – RISAN - RT BANJA

09.05.2022.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je preduzeće ''Briv construction'' d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije Hotela 5*, planiran na urbanističkoj parceli UP 1, koju čine djelovi katastarske parcele br.1066, 1067, 1065 i 1085 KO Risan, u zahvatu DSL ‘’Sektor 10-Spila-Risan-Rt Banja’’.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 17.05.2021. godine.

                                             

                                                                                          v.d. Sekretarka                                                                                                                                        

                                                                                     Bojana Petković,dipl.inž.arh.