header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE OBJEKTA HOTELA ’’SPLENDIDO’’, PRČANJ

17.03.2022.

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je Grigorenko Valerij Evgeny iz Tivta, podnio Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije objekta Hotela ’’Splendido’’, kategorije 4* na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 1303 i 1304 KO Prčanj, u obuhvatu PPPN za obalno područje PUP-a (’’Sl. List CG’’, br. 56/18) i GUR-a (’’Sl. List CG’’, br. 95/20), Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi:  bastina@kotor.me  je 21.03.2022. godine.                                                            

v.d.sekretarka

Bojana Petković, dipl. ing.arh

PRILOG: