header image

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SA DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM, POSTOJEĆEG HOTELA SA DEPADANSIMA BLUE KOTOR BAY, KATEGORIJE 5*

16.07.2021.

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine


OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Krolbay'' d.o.o. iz Podgorice, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije sa dogradnjom i nadogradnjom, postojećeg hotela sa depadansima ''BLUE KOTOR BAY'', kategorije 5*, planiran na dijelu urbanističke parcele koju čine katastarske parcele br. 654, 655, 656/1, 656/3, 657 i 658 KO Stoliv I, u zahvatu GUR-a (planska jedinica Stoliv I), PUP Opštine Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me .
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me  je 22.07.2021. godine.


Sekretarka
Bojana Petković, dipl. inž.arh

 

Prilog : zahtjev