Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NA ZAHTJEV MJEŠTANA PONOVNA JAVNA RASPRAVA

20.07.2022.

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara Kotor 1350, Vojislavljevića br.81, Podgorica, podnio zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Žičare „Kotor– Lovćen“ sa pratećim sadržajima, na lokaciji KO Dub, KO Škaljari 2, KO Mirac – Opština Kotor i KO Njeguši – Prijestonica Cetinje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne bštine, Opština Kotor, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Prijestonica Cetinje, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 30.07.2022. godine.

Ponovna javna tribina na zahtjev mještana održaće se 25.07.2022. u Palati ''Bizanti'', Stari grad sa početkom u 10:00h.                                                                                                                                                                                                       

vd sekretarke
Bojana Petković, dipl. inž. arh.