header image

OBAVJEŠTENJE - CELEBIC AGRAR

19.05.2021.

Preduzeće ''Čelebić agrar'' d.o.o. iz Podgorice je podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda-fabrika za proizvodnju maslinovog ulja na 1467/1 KO Vranovići, PUP Kotor, Opština Kotor

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me je 27.05.2021. godine.