header image

OBAVJEŠTENJE - DRVOMONT D.O.O.

27.04.2020.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 75/18 ), Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzećima ''Drvomont'' d.o.o. Kotor i ''Shop commerce international'' d.o.o. Kotor, donijeto Rješenje broj UP/I 0501-322/20-187-12 od 23.04.2020.godine kojim je data saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekata na UP1, a sastoji se od katastarske parcele br. 286, 285/2 i 288 KO Sutvara, Opština Kotor , koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće Paming iz Podgorice.
U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekata, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i da sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat izgradnje poslovnog objekta, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, koje se odnose na:
- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, eksploatacije i u slučaju akcidenta
- Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring)
Protiv navedenog rješenja zainteresovana javnost može pokrenuti spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja u sredstvima informisanja

S poštovanjem,

Sekretarka
Bojana Petković