header image

OBAVJEŠTENJE - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - POSLOVNI OBJEKAT RADANOVIĆI

12.03.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da su preduzeća ''Drvomont'' i ''Shop commerce international'' d.o.o. iz Kotora, podnijeli zahtjev a davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovnog objekata na UP1, koja se sastoji od katastarske parcele br. 286, 285/2 i 288 KO Sutvara, Opština Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, je 22.04.2020. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković'' Stari grad, Opština Kotor, dana 27.03.2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dipl.inž.arh.