header image

OBAVJEŠTENJE O DONIJETOM RJEŠENJU

29.04.2020.

"Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni Šlist CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta Perović Nikši iz Kotora, donijeto Rješenje UP/I 0501-322/20-360/20-360-5 od 27.04.2020.godine o utvrđivanju potrebe izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovno-stambenog objekata na dijelu katastarske parcele br. 700 KO Dub, Opština Kotor.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu predmetnog objekta utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja, a preko ovog organa."


Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković, dipl.ing.arh