header image

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE VRMAC

11.08.2022.
Na osnovu člana 33 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine
 
OBAVJEŠTAVA JAVNOST
 
da je Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom broj 01-018/22-13855 od 09.08.2022.godine, utvrdio Nacrt Odluke o predlogu za proglašavanje Parka prirode „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Odluke) i Nacrt Studije zaštite brda „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Studije) i iste stavio na javnu raspravu, sa Programom javne rasprave.
 
Javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije biće održana u periodu od 11.08.2022.godine do 12.09.2022.godine (30 dana).
 
            Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:
  • putem web-sajta Opštine Kotor – www.kotor.me 
  • u štampanoj formi u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova.
 
Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se u petak 02.09.2022.godine, sa početkom u 10:00 časova, u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković, Stari grad.
 
Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koji se dostavljaju u pisanoj formi:
  • putem pošte na adresu Opština Kotor, Stari grad 317 – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine
  • direktno na šalteru Građanskog biroa Opštine Kotor,
  • na e-mail: marina.krivokapic@kotor.me .
 
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na tel. br. 032/322-321 – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine.
 
 
v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
                                                                                         
Bojana Petković, dipl.inž.arh