header image

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - NIKŠA PEROVIĆ

07.05.2020.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Perović Nikša iz Kotora, podnio zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovno-stambenog objekata na dijelu katastarske parcele br. 700 KO Dub, Opština Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, je 08.06.2020. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra ''Nikola Đurković'' Stari grad, Opština Kotor, dana 29.05.2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dipl.inž.arh.