header image

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNE TRIBINE

22.02.2021.

Odlaže se Javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ''Risan'' Opština Kotor

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

Odlaže se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ''Risan'' Opština Kotor zakazana za 26.02.2021. godine, sa početkom u 12 časova, obzirom da je koordinator za izradu navedenog Elaborata pozitivan na COVID-19, a po Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”,broj 57/18), na javnoj tribini mora da učestvuje lice koje je koordiniralo izradom Elaborata.

O novom terminu održavanja javne tribine zainteresovana javnost će biti blagovremeno obavještena.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Povezane vijesti