header image

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE HIPERMARKETA VOLI

09.12.2020.

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''Voli'' d.o.o. iz Podgorice, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i dogradnje Hipermarketa VOLI, na urbanističkoj parceli UP 128 i dijelu urbanističkih parcela UP 127, UP131 i UP 132 (blok 2, faza I), koje čine katastarske parcele br. 10/1, 9/1 i manji dio katastarske parcele 9/2 KO Lješevići, u zahvatu LSL ''Grbalj II'' u Kotoru.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi:bastina@kotor.me je 21.12.2020. godine.


Sekretarka

Bojana Petković, dipl. Ing.arh

Prilog:dokumentacija

Povezane vijesti