header image

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

07.05.2021.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je preduzeće ''CG HOTEL'' d.o.o. iz Tivta, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat hotelskog kompleksa visoke kategorije, planiran na urbanističkoj parceli UP 21 koju čine katastarske parcele br. 2440/1 i 2440/2 KO Dobrota I, u zahvatu DSL ''Sektor 15'' Sveti Matija ušće Škurde, PUP-a Kotor (''Sl. List CG'', br. 95/20) i PPPN-a za obalno područje Crne Gore (''Sl. List CG'', br. 56/18).

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me  je 17.05.2021. godine.                                                           

 

Sekretarka

Bojana Petković, dipl. ing.arh

Zahtjev

07.05.2021. Preuzimanje