header image

OBAVJEŠTENJE ZA ZAINTERESOVANU JAVNOST

18.07.2022.

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je ’’Monte bianco'' d.o.o. iz Danilovgrada, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovno-komercijalnog objekta, planiranog na kat. parc. 885 KO Gorovići, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi: bastina@kotor.me  je 25.07.2022. godine.                                                           

                                                             

v.d.sekretarka

Bojana Petković, dipl. ing.arh