header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2022.GODINU

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo kapitalnih investicija u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (¨Službeni list Crne Gore¨ br. 08/09 od 04.02.2009.,...

Saznajte više 17.01.2022.

JAVNI UVID I TRIBINA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE TEHNIČKO - GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LEŽIŠTU “STUPNE“, NA DIJELOVIMA PARCELA BROJ 760, 761, 762 - 4 I 763 KO STUPNE, OPŠTINA KOTOR

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Sampetrol“ d.o.o. iz Tivta, Kukuljina...

Saznajte više 13.01.2022.

ON GRID I OFF GRID FOTONAPONSKI SISTEMI

Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) 20. 12. 2021. godine objavio javni konkurs “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi” za dodjelu subvencija, koji je namijenjen mikro, malim...

Saznajte više 24.12.2021.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA - PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA “TEUTA“

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost            ...

Saznajte više 18.11.2021.

JAVNA TRIBINA I JAVNI UVID

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d....

Saznajte više 10.11.2021.

ELABORAT PROCJENE UTICAJA

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Preduzeće „Braća Magud Grbalj“...

Saznajte više 08.11.2021.

JAVNA TRIBINA - PRIMJENA ODLUKE O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA I SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

DOO “Komunalno Kotor”. Kotor je započelo sa pripremom terena za primjenu  Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine...

Saznajte više 12.10.2021.

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE HOTELSKOG KOMPLEKSA VISOKE KATEGORIJE

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 06.10.2021.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE TEHNIČKO - GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LEŽIŠTU STUPNE

Poštovani, Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je „Sampetrol“ d.o.o. iz Tivta, Kukuljina bb,...

Saznajte više 05.10.2021.