Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA TEUTA, KOJI JE PLANIRAN NA UP 19, KOJU ČINE KAT.PARC. 515 - 2 I 515 - 3 KO RISAN I, OPŠTINA KOTOR U OBUHVATU DSL ’’SEKTOR 10’’ SPILA - RISAN - RT BANJA

24.02.2022.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost 

da je preduzeće ''Briv construction'' d.o.o. Kotor, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat  rekonstrukcije hotela Teuta, koji je planiran na UP 19, koju čine kat.parc. 515/2 i 515/3 KO Risan I, Opština Kotor u obuhvatu DSL ’’Sektor 10’’ Spila-Risan-Rt banja.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 25.03.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u palati Bizanti Stari grad, Opština Kotor, dana 14.03.2022. godine, sa početkom u 11 časova.

                                                                                                                                 

v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Bojana Petković,dipl.inž.arh.

PRILOG: