header image

ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA T2 RISAN BAY NA KAT. PARC. 895 - 1 I 900 KO RISAN I, U ZAHVATU DUP - A RISAN OPŠTINA KOTOR

18.12.2020.

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine


OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost


da je preduzeće ''Risan bay'' d.o.o. iz Podgorice, podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja T2 ’’Risan bay’’ na kat. parc. 895/1 i 900 KO Risan I, u zahvatu DUP-a ’’Risan’’ Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i na e-mail adresi:bastina@kotor.me je 28.12.2020. godine.

                                                                                                                                                                                                                                      

Bojana Petković, dipl. Ing.arh

Prilog : zahtjev za procjenu uticaja na životnu sredinu Risan Bay

Povezane vijesti