Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA TRIBINA I JAVNI UVID

10.11.2021.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2x110 kV od TS 110/35 kV Radovići do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat – Lastva, Opština Tivat i Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 15.12.2021.godine.

Javne tribine o predmetnom Elaboratu održaće se u palati „Bizanti“, Stari grad, Opština Kotor, dana 10.12.2021.godine, sa početkom u 10 časova i u Multimedijalnoj Sali zgrade Opštine Tivat, dana 10.12.2021.godine, sa početkom u 12 časova.