Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA TRIBINA: POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BETONA

30.05.2023.

Predmet: Javni uvid i javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja Postrojenja za proizvodnju betona, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 954/3, 946 i 945 KO Lastva, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor (’’Sl. list CG’’, br. 95/20) u Kotoru

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je ''Gugi commerce'' d.o.o. Budva, podnio Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja Postrojenja za proizvodnju betona, koji je planiran na katastarskim parcelama br. 954/3, 946 i 945 KO Lastva, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor (’’Sl. list CG’’, br. 95/20) u Kotoru.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 28.06.2023. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Multimedijalnoj Sali Centra za kulturu ‘’Nikola Đurković’’, dana 15.06.2023. godine, sa početkom u 10 časova.''

                                                                                                                                  

v.d. sekretara Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine

Bojana Petković,dip.inž.arh.