Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID - PROJEKAT IZGRADNJE OBILAZNICE OKO BUDVE

27.11.2020.

JAVNI UVID - Projekat izgradnje obilaznice oko Budve


Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rimski trg broj 46, podnijelo Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, radnim danima od 9 do 12 časova.

Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine https://epa.org.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 07.12.2020.godine.