header image

OPŠTINI KOTOR ODOBRENI NOVI PROJEKTI U OKVIRU DRUGOG POZIVA ZA PROJEKTE IPA PROGRAMA

12.11.2019.

Na sastanku Zajedničkog odbora za nadgledanje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, održanog u Sarajevu 29 i 30 oktobra 2019 godine Opštini Kotor su u svojstvu partnera odobrena za ugovaranje 2 projekta sa ukupnim okvirnim budžetom za sve partnere od 2.646.712,00 Eura, odnosno 273.960,00 za Opštinu Kotor.
Projekti će poboljšati kvalitet zdravstvene i socijalne zaštite i unaprijediti razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja programskog područja što predstavlja značajan rezultat imajući u vidu činjenicu da je u okviru ovog programa kandidovan 161 projektni predlog od čega je ukupno 30 odobreno za ugovaranje.
Kako se navodi u dopisu Kancelarije za EU integracije, imajući u vidu zahtjevan proces pripreme projekata i veliku konkurenciju projektnih ideja, ovaj rezultat predstavlja primjer udruživanja znanja, iskustava i sredstava u cilju podsticanja društvenog i ekonomskog razvoja, i u konačnom, boljih uslova života.
U okviru prioritetne ose 1-Poboljšanje kvaliteta usluga u sektorima zdravstva i socijalne zaštite Opštini Kotor je u svojstvu partnera odobren projekat '„Inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uslova liječenja pacijenata u prekograničnom području-TELE.DOC'.
Projekat čija je ukupna vrijednost okvirno 1.155.417,62 Eura, a od kojih 85%, odnosno iznos od 983.104,96 Eura sufinansira ovaj EU program, pripremljen je u saradnji sa JZU Opštom bolnicom Kotor koja je vodeći partner na projektu i prekograničnim partnerima. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u sektorima socijalne zaštite i zdravstva u prekograničnoj oblasti između opštih bolnica u Kotoru, Dubrovniku i JU Kantonalne bolnice ”Dr. Safet Mujić” u Mostaru uz nabavku opreme kojom bi se unaprijedio rad na područiju traumatologije. Opština Kotor će kao partner učestvovati u aktivnostima u vezi sa organizacijom stručnih skupova, promocijom projekta,
pomoći u organizaciji i sprovođenju edukativnih i sličnih promotivnih aktivnosti. Promotivne aktivnosti odnosiće se i na pripremu publikacija, brošura i uputstava preventivnog karaktera, za građane i posjetioce Kotora.
Budžetom Opštine Kotor u iznosu od oko 119.439,00 Eura kao partnera na projektu predviđena je i nabavka plovila za pružanje medicinske pomoći za oblast traumatologije a biće korišćeno za pružanje pomoći i traganje na moru.
U okviru prioritetne ose 4-jačanje konkurentnosti i razvijanje poslovnog okruženja u programskoj oblasti odobren je projekat 'Razvoj preko Digitalnih Inovativnih Hub-ova' na kojem je vodeći partner grad Gradiška, a ostali partneri na projektu su gradovi Lipik, Daruvar i Opština Kotor.
Digitalni inovacioni centri su podrška preduzećima sa ciljem poboljšanja konkurentnosti poboljšanjem njihovih poslovnih i proizvodnih procesa kao i proizvoda i usluga putem digitalne tehnologije. Digitalni inovacioni centri podstiču veze između centara izvrsnosti,
korisnika i dobavljača u industriji, tehnoloških stručnjaka i ulagača, a olakšavaju i pristup tržištima na nivou EU.
Ovim projektom planira se uspostavljanje tri DIH-a u gradovima Daruvar i Lipik , Opštini Gradiška i Opštini Kotor te adaptacija i opremanje prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u iznosu od oko 99.500,00 Eura od ukupnog budžeta od 154.000,00 za Opštinu Kotor. Projektom je takođe predviđeno i opremanje DIH-ova prilagođenom informatičkom opremom. Projektom će se edukovati i menadžment poslovne infrastrukture koji će steći kompetencije za dalje mentorstvo i vođenje DIH-a putem edukacija i primjera dobre prakse.
Projektom se predviđa izrada zajedničke edukativne platforme kao i saradnja sa nekoliko stručnjaka (mentora) koji će zajedno sa mentorima iz drugih država pružati neophodne informacije preduzetnicima i savjetovati ih.
Podsjećamo da je ovo treći projekat prekogranične saradnje koji je usmjeren na razvoj preduzetništva u našoj opštini imajući u vidu činjenicu da Opština Kotor sa prekograničnom partnerima iz Hrvatske i BiH uspješno sprovodi projekat 'BACAR' u svojstvu vodećeg partnera ukupne vrijednosti od 1.019.844,00 Eura i projekat '3C4SME' sa partnerima iz Italije i Albanije ukupne vrijednosti od 597.555,00 Eura za sve partnere. Novoodobreni projekti su kandidovani za finansijsku podršku u okviru Drugog poziva za projekte trilateralnog IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosna i Hercegovine i Crne Gore. Samo u okviru ovog poziva Opština Kotor je kandidovala ukupno sedam projektnih predloga koji su pripremani tokom 2018 godine. Naredni korak je optimizacija budžeta nakon čega će uslijediti ugovaranje projekata koje se očekuje sredinom 2020 godine.
Takodje, u koordinaciji Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju (ALDA) odobren je za finansiranje projekat 'Evropska platforma integrisanih gradova-EPIC' kandidovan u okviru programa Fonda Evropske komisije za azil, migracije i integracije – AMIF 2018-AG-INTE, koji je Opština Kotor podržala u svojstvu pridruženog partnera. Projekat je odobren u okviru prioriteta 1: lokalne i regionalne mreže za integraciju državljana trećih zemalja čiji je cilj da se poboljša razmjena znanja i praksi između lokalnih samouprava EU u oblasti integracije migranata sa posebnom pažnjom na područja koja su proglašena najkritičnijim (tj. integracija na tržištu rada, stanovanje itd.). Projekat će nastojati da izgradi evropsku platformu za zajedničko rješavanje zajedničkih izazova i prioriteta, tražeći zajednička rješenja koja mogu poboljšati socijalnu, ekonomsku i kulturnu integraciju migranata, a koja se mogu ponoviti u ciljanim područjima i šire. Projekat će takođe nastojati da omogući harmonizaciju lokalnih politika, kako bi se garantovao održiv, dugoročan i efikasniji uticaj u oblasti integracije i blagostanja migranata.