header image

POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM I STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA POBOLJŠANJE NJIHOVOG POLOŽAJA U ZAJEDNICI

09.08.2019.
blog image
Predsjednik Opštine Kotor sastao se sa g-đom Miroslavom Mimom Ivanović, aktivistkinjom za prava osoba sa invaliditetom. Tema razgovora bila je položaj osoba sa invaliditetom i stvaranje pretpostavki za poboljšanje njihovog položaja u zajednici.
G-đa Ivanović je ukazala na važnost kontinuiranog rada na stvaranju navedenih uslova, a najbolja osnova za to je donošenje Lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom. Predložila je da se u aktivnosti prilikom izrade Lokalnog plana aktivno uključe prvenstveno osobe sa invaliditetom. Takođe, iskazala je interesovanje za plan aktivnosti na raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sredstava za NVO sa područja opštine Kotor, čime bi se za rad NVO u ovoj oblasti mogla obezbijediti potrebna sredstva.
Predsjednik je iskazao zadovoljstvo održanim sastankom i činjenicom da je iskazana spremnost da se Opština Kotor i g-đa Ivanović kao prepoznata aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom aktivno sa svojim kolegama i koleginicima uključi u izradu pomenutog Lokalnog akcionog plana. Ovo predstavlja uspostavljanje novog partnerskog odnosa u cilju postizanja kvalitetnih uslova za život i rad osoba sa invaliditetom u opštini Kotor. Njihovo znanje i iskustvo biće od nemjerljivog značaja za izradu, a posebno za implementaciju Akcionog plana.
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti biće nosilac poslova na izradi Lokalnog plana kroz zakonsku i odlukama predviđenu proceduru. Predsjednik je naglasio da će jedan od prioriteta u radu lokalne uprave biti poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom kroz obezbjeđivanje sredstava po javnom Konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju NVO u opštini Kotor, a nakon usvajanja izmjena Odluke o visini, kriterijumima, načinu I postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.
Zaključeno je da se položaj osoba sa invaliditetom može popraviti zajedničkim putem kroz partnerski odnos između lokalne uprave, NVO i aktivista/kinja za prava osoba sa invaliditetom. Na taj način stvoriće se i ambijent i uslovi za nesmetan život i rad osoba za invaliditetom.