header image

SAOPŠTENJE O SAZIVANJU XXI SO

25.06.2019.
blog image

Na osnovu čl. 40 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i podnijetog Zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine opštine od 13.06.2019. godine, danas, 25.06.2019. godine sam u svojstvu Predsjednice Skupštine, u okviru zakonom propisanog roka, donijela odluku o sazivanju XXI sjednice Skupštine Opštine za dan 10.07.2019. godine u 12 časova, sa tačkom dnevnog reda Predlog odluke o razrješenju Predsjednice Skupštine opštine Kotor.

Napominjem da je članom 40 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano da

„Skupštinu saziva predsjednik skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik Skupštine saziva skupštinu, po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev predsjednika opštine, jedne trećine odbornika i na inicijativu građana, u roku od 15 dana od dana podnošenje zahtjeva, odnosno inicijative.

Ako predsjednik skupštine ne sazove sjednicu u roku iz stava 2 ovog člana, sjednicu saziva podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative.

Sjednicom skupštine u slučaju iz stava 4 ovog člana, predsjedava odbornik koga odredi podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative.

Sjednica skupštine održava se, najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja.“

Kako je predmetni zahtjev za sazivanje sjednice podnijet 13.06.2019. odlučila sam da u skladu sa zakonom, kao i do sada, sazovem sjednicu SO Kotor i prije isteka zakonskih rokova, čuvajući zakonitost rada Skupštine.

U prilogu Vam dostavljam tekst saziva, kao i Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine opštine.

 

Predsjednica SO Kotor

Dragica Perović