header image

Savjet za mlade Opštine Kotor

10.11.2013.
blog image

U petak 08. novembra, Savjet za mlade Opštine Kotor, u saradnji sa kinom "Boka", a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, organizovao je za učenike i učenice Gimnazije Kotor i Pomorske škole Kotor, kao i za volontere Kancelarije za prevenciju narkomanije odlazak u kino "Boka". Mladi si imalu priliku da gledaju film Matorani (Grown ups), a navedena aktivnost je u skladu sa Lokalnim planom akcije za mlade, oblast Slobodno vrijeme.


Savjet za mlade Opštine Kotor je stručno i savjetodavno tijelo koje implementira Lokalni plan akcije za mlade u opštini. Savjet čine 7 osoba i to: predsjednica Sara Đurović, i članovi Vladimir Vujošević, Aleksandra Drašković, Vuković Nenad , Golubović Petar, Tiana Kordić i Lazar Čekerevac.
Savjet za mlade je izabran putem javnog poziva koji je objavljen u medijima u februaru 2013. godine, a mandat članova traje dvije godine. Posebno svaki član Savjeta je zadužen za prioritetnu oblast koju obrađuje i u tom smislu po potrebi može formirati manju radnu grupu. Kandidate za članove Savjeta za mlade predložile su nevladine organizacije, političke partije, udruženja mladih i udruženja koja se bave mladima, učenička vijeća, studentska udruženja, te drugi registrovani oblici organizovanja mladih sa sjedištem na području opštine Kotor, kao i neformalne inicijative mladih i neformalne grupe, a mogli su se prijaviti i zainteresovani pojedinci. Članovi Savjeta za mlade ne primaju nadoknadu za svoj rad. 
S obzirom da je Savjet za mlade Opštine Kotor otvorenog tipa, svi zainteresovani mogu prisustvovati sastancima Savjeta, imati uvid u zapisnike, a takođe mogu dostaviti sugestije i predloge za organizovanje aktivnosti na mail kultura.mladi@opstinakotor.com ili putem pošte na ime Savjet za mlade Opštine Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Stari grad 317, 85330 Kotor.