header image

XII sjednica Skupštine Opštine Kotor

18.12.2013.
blog image

XII sjednica Skupštine Opštine Kotor zakazana je za 27. 12. 2013. godine sa početkom u 09,00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

- Usvajanje Zapisnika sa XI sjednice Skupštine Opštine Kotor.

1. Prijedlog Odluke o budžetu Opštine Kotor sa Planom potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu.
2. Prijedlog Odluke o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor.
3. Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kotor.
4. Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor.
5. Prijedlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
6. Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljiša.
7. Prijedlog Odluke o socijalnim davanjima.
8. Prijedlog izmjena i dopuna Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013. g.
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2013. godinu.
10. Prijedlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu.
11. Prijedlog Programa uređenja prostora za 2014. godinu.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji – prenosu prava svojne na nepokretnosti K.O. Krimovice.
13. Prijedlog Odluke o naknadi za rad Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave.
14. Prijedlog Odluke o naknadi za rad Etičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere.
15. Prijedlog Odluke o naknadi za rad Etičke Komisije za lokalne službenike i namještenike.
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog Odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ o kreditnom zaduženju.
17. Prjedlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Kotor.
18. Prijedlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Kotor.
19. Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2014. godinu.
20. Nacrt Odluke o administrativnim taksama.
21. Izvještaj o radu Komunalne policije za period 01. 05. – 01. 10. 2013. godine.
22. Izvještaj o raspodjeli sredstava NVO i tradicionalnih NVO u 2013. godini.
23. Izbor i imenovanja.
– Odbornička pitanja i odgovori.