header image

XV sjednica Skupštine Opštine Kotor

16.05.2014.
blog image

XV sjednica Skupštine Opštine Kotor zakazana je za 28. 05. 2014. godine sa početkom u 09,00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

 

- Usvajanje Zapisnika sa XIV sjednice Skupštine Opštine Kotor.

1. Predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.
2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 562/13 koji se vodi pred Privrednim Sudom u Podgorici.
3. Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnostima (kat. parc. 388/2, 389/2, 387/8, 387/9) sve KO Lastva Grbaljska radi privođenja namjeni prilaznog puta ka UP 2 po Detaljnoj razradi lokacje za konvertorsko postrojenje I Trafostanicu – Lastva Grbaljska.
4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto - taxi prevozu.
5. Nacrt Odluke o utvrđivanju i načinu obračuna naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara.
6. Informacija o ostvarenju budžeta Opštine za prva tri mjeseca.
7. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor za 2013. godinu.
8. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Kotor“ Kotor za 2013. godinu.
9. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2013. godinu sa Programom rada i finansijskim Planom za 2014. godinu.
10. Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava.
11. Izvještaj o radu Crvenog krsta.
12. Izbor i imenovanja.
- Imenovanje Opštinske Izborne Komisije
- Imenovanje članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor
- Imenovanje članova Odbora direktora DOO „Komunalno Kotor“ Kotor
- Imenovanje člana Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor
- Imenovanje člana u Skupštini Turističke organizacije Kotor
- Imenovanje članova Savjeta za upravljanjem područja Kotora.

Odbornička pitanja i odgovori