Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Međunarodna saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA

Opština Kotor u oblasti prihvatanja evropskih principa radi boljeg kvaliteta života građana/ki ima intenzivnu komunikaciju sa EU tijelima i međunarodnim organizacijama posebno se orijentišući na regionalnu saradnju. Opština Kotor u okviru svoje težnje da u sopstvenom razvoju primijeni nasavremenija znanja i najbolje prakse, uspostavlja čvrste veze i saradnju sa ovim organizacijama kao i ostalim ključnim akterima iz susjednih zemalja Zapadnog Balkana i zemljama članicama EU na projektnoj osnovi.

Kao dio UNESCO-ve prirodne kulturne baštine od univerzalnog značaja i multietnička sredina vjekovima prepoznata po širenju kulture mira, Opština Kotor je takođe članica nekoliko međunarodnih asocijacija koje okupljaju gradove specifičnih istorijskih, geografskih, socioloških i kulturoloških obilježja.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

-Jadransko-jonska Euroregija AIE
-Forum jadranskih i jonskih gradova FAIC
-Organizacija gradova svjetske kulturne baštine OWHC
-Međunarodna asocijacija gradova izaslanika mira IAPMC
-Klub najljepših zaliva svijeta
- Mreža gradova - citadela Mediterana
-Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope PHILIA
-Forum gradova puta svile svjetske građanske organizacije WCO
-Mehanizam međunarodnih zajedničkih konferencija gradova ekonomskog pojasa puta svile MIJC
-Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA
-Mreža mediteranskih gradova EUROMED
-Gradonačelnici za mir

Potrebno je istaći ugled Kotora i kroz najznačajnije funkcije koje predsjednik Opštine Kotor obavlja u međunarodnim organizacijama i EU tijelima, kao što su:

- Član Izvršnog odbora Jadransko - jonske euroregije
- Član Izvršnog odbora Foruma jadransko-jonskih gradova
- Član Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije

Prijateljski gradovi

Savremeni koncept bratimljenja gradova podrazumijeva povezivanje dvije ili više lokalnih zajednica putem raznovrsnih aktivnosti. Napori takvog povezivanja usmjereni su ka stvaranju uzajamnog povjerenja i saradnje koja vremenom prerasta u prijateljstvo lokalnih zajednica i njihovih građana/ki. Opština Kotor u tom smislu predstavlja izuzetan primjer dobre prakse. Gradovi sa kojima Opština Kotor, uprkos geografskoj udaljenosti, njeguje međusobne kulturne veze i kontakte putem raznovrsnih aktivnosti su:

Santa Barbara (SAD)
Segedin (Mađarska)
Kampomarino i Venecija (Italija)
Nesebar (Bugarska)
Subotica i Stari grad Beograd (Srbija)
Dubrovnik, Trogir, Split (Hrvatska)
Obidos (Portugalija)
Xi'an (Kina)
Mostar (Bosna i Hercegovina)
Gaziantep i Antalija (Turska)
Ohrid (Makedonija)
Prerov (Češka Republika)

Strategija informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019- 2022

Kancelarija za međunarodnu saradnju u skladu sa Akcionim planom Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019- 2022. komunicira proces evropskih integracija na lokalnom nivou ka lokalnoj zajednici. Saradnja sa nadležnim državnim organima obavlja se preko Generalnog sekretarijata Vlade - Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji.  Nova Strategija informisanja je prilagođena aktuelnom trenutku u procesu pristupanja i savremenim komunikacionim kanalima, pa će doprinijeti da građani budu još bolje informisani o evropskoj integraciji Crne Gore. Strategiju prati Akcioni plan koji sadrži 185 aktivnosti svih vladinih resora, Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, lokalnih samouprava i civilnog sektora. Strategijom je predviđeno da lokalne samouprave imenuju službenike zadužene za komuniciranje procesa evropskih integracija u svojim opštinama. 

AKTIVNOSTI KANCELARIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU 

 • stvaranje uslova za ostvarivanje funkcije gradonačelnika da predstavlja Opštinu Kotor u odnosima sa gradovima drugih država, diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori, predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama, obavljanje poslova u vezi sa međunarodnom saradnjom Opštine iz nadležnosti Stručne službe predsjednika opštine i davanje stručnih uputstava kao i pružanje pomoći Kabinetu Predsjednika i organima lokalne uprave u vezi sa realizacijom međunarodne saradnje. 
 • uspostavljanje i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje radi podsticanja internacionalizacije privrede, kulture, sporta, održivog razvoja Opštine Kotor, obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i mobilnosti mladih, zapošljavanja drugih kategorija stanovništva, socijalnog staranja, naučno istraživačkog rada i sl; priprema akata radi realizacije obaveza Predsjednika utvrđenih na međunarodnim konferencijama i od strane regionalnih i drugih institucija. 
 • Sprovođenje Akcionog plana Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019- 2022. godine 
 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama u dijelu promocije međunarodnih projekata
 • Saradnja sa Upravom za dijasporu, skupštinskim Odborom za međunarodne odnose i iseljenike i Ministarstvom vanjskih poslova (MVP), preko diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) radi intenziviranja saradnje sa dijasporom – iseljenicima.